Сонгон шалгаруулах зарчим

Ажилд авах процесс:
Хүсэлтийг хүлээн авах
Анхан шатны ярилцлага
Мэргэжлийн шалгалт
Нэмэлт ярилцлага
3 сарын туршилтын хугацаатай ажилд авах